تضمین کیفیت

شرح وظایف واحد تضمین کیفیت :

  1. همکاری با مشاوران و نماینده مدیریت در استقرار و بهبود سیستم مدیریت کیفیت.
  2. بازدید دوره ای از واحدهای مختلف و کنترل اجرای سیستم مدیریت کیفیت و ارائه گزارشات همراه با پیشنهاد بهبود به نماینده مدیریت بصورت هفتگی.
  3. پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در سطح شرکت.
  4. پیگیری اجرای مصوبات جلسات بازنگری مدیریت و ارائه گزارش به نماینده مدیریت.
  5. بررسی درخواستهای تغییر سند و ارسال به نماینده مدیریت جهت تصویب و اعمال تغییرات مصوب.
  6. کنترل مدارک و سوابق سیستم مدیریت کیفیت و حصول اطمینان از در دست بودن مدارک معتبر و جمع آوری مدارک باطل شده.
  7. بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط مدیران واحدهای مختلف با درخواست نماینده مدیریت.
  8. رعایت کلیه قوانین و مقررات شرکت از جمله اصول 5S.
  9. بازرسی دوره ای از سوابق کیفیت مطابق روش اجرایی کنترل سوابق
  10. بازرسی دوره ای انبار در بازه های زمانی سه ماهه مطابق چک لیست مربوط